11. nedeľa cez rok - 18.06.2017

Ježiš hovorí apoštolom ale i nám o tom, že žatva je veľká, ale robotníkov je málo. Preto nielen ich, ale aj nás vyzýva, aby sme prosili Pána žatvy o dostatok robotníkov na jeho žatve.

On sám sa o to usiloval, keď po modlitbe, ktorú strávil celú noc v ústraní so svojím Otcom - po rozodnení zavolal svojich učeníkov a vyvolil si Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi. Týmto Dvanástim dal príkaz ísť ohlasovať Božie kráľovstvo k ovciam strateným z domu Izraela, ktorým mali pripomínať, že sa priblížilo Nebeské kráľovstvo. Ďalej mali uzdravovať chorých, kriesiť mŕtvych, očisťovať malomocných, vyháňať zlých duchov. Apoštoli naplnení a posilnení Sv. Duchom, ktorý na nich zostúpil na Turíce odchádzajú do sveta, aby plnili Ježišov príkaz. Aj my sa zapojme do spĺňania tohto Ježišovho príkazu, aby i cez naše modlitby, obety, život podľa evanjelia bol dostatok robotníkov v Pánovej žatve. Nech je tak.

„Žatva je veľká.“